Privacyverklaring


Privacyverklaring

Naam onderneming : Stottercentrum Gouda

Adres : Lekkenburg 2 -204, 2804 XC Gouda

E-mailadres : gouda@stottercentra.nl

Telefoonnummer : 06-21874307

1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening

Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamel ik persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat ik niet alle diensten zelf lever, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakel, is het soms nodig om gegevens te delen. Als ik u bijvoorbeeld doorverwijs, zal ik ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Ik doe dit enkel met uw toestemming en verstrek slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij het Stottercentrum Gouda bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u patiënt blijft, bewaar ik de persoonsgegevens in het kader van toekomstige behandelingen.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor alle patiënten van Stottercentrum Gouda. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan de website, een voormalige patiënt bent, patiënt wilt worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of ik voor uw zorgaanbieder waarneem.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Mijn organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u patiënt wordt bij mij, vraag ik u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In mijn elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens opgenomen worden.

2.2 Wat betekent verwerken?

De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor mij bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?

Ik mag niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar heb ik een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat u bij ons in behandeling komt, vraag ik uw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vraag ik toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan ik u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien ben ik verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

3. Wat doe ik met uw gegevens?

3.1 Inschrijving

Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw BSN-nummer opgeven. Dat controleer ik op uw identiteitsbewijs. Ik maak daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zal ik u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.

3.2 Verwijzing

Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Ik verstrek enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

3.3 Betaling

Ik gebruik uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaar ik voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

3.3 Zorgverzekeraar

Indien u verzekerd bent, wissel ik uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Ik wissel enkel de noodzakelijk gegevens uit. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moet ik de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zal ik de privacy van mijn patiënten altijd voorop stellen.

3.4 Bezoek website

Wanneer u mijn website bezoekt, kan ik een aantal gegevens verwerken via cookies.

3.5 Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of ik vermoed dat dit het geval is – dan zal ik dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan breng ik u zo snel mogelijk op de hoogte.

3.6 Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

4. Plichten zorgaanbieder

4.1 Beveiliging

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding.

Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Ik geef geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen. Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zal ik ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

4.2 Verantwoordingsplicht

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houd ik registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

5. Waar hebt u recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift

U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u aan het  einde van deze verklaring het adres vinden waar u dit verzoek kunt indienen.

5.3 Recht op verwijdering

U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

5.4 Recht op klagen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vraag ik u hierover met mij contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.5 Overige rechten

U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vraag ik u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Ik streef ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Vragen?

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Stottercentrum Gouda, via:

gouda@stottercentra.nl

of

Stottercentrum Gouda
Lekkenburg 2 – 204
2804 XC Gouda

© Copyright Stottercentrum Gouda